zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 305800 zł
termin składania ofert: 24 marca 2020  10:00
wynik postępowania: przetarg się nie odbył 
WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:


Działki Nr 201/34, 201/35, 201/36 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.
Obciążenia nieruchomości – brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej (róg ul. Toruńskiej i Spokojnej)

Działka Nr 156/3 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicami wsi w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23.02.2007 r. (Dz. Urz. Nr 06.04.2007 r.) Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Obciążenia nieruchomości – brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10ºº. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.
 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001 najpóźniej do dnia 18.03.2020 r.(tj. znajdować się na koncie Gminy) W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.
 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej
  - dowód tożsamości,
  - ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),
  - zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.
 • Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 45.
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. o godzinie 10.00 (sala posiedzeń) nie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

1) Działek nr 201/34, 201/35, 201/36  położonych w Dąbrowie Chełmińskiej zapisanych w KW BY1B/00064727/5
do przetargu dopuszczono - 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 305.800,00 zł
kwota osiągnięta w przetargu – brak
nabywca  nieruchomości – brak

2) Działki nr 156/3 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej zapisanej w KW BY1B/00069969/8
do przetargu dopuszczono – 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 53.800,00 zł
kwota osiągnięta w przetargu – brak
nabywca  nieruchomości – brak

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Gworek
Opublikował: Sławomir Zieliński (13 lutego 2020, 11:56:10)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (1 kwietnia 2020, 11:29:17)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316