zamówienie na:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: ogłoszenie na usługę społeczną
nr sprawy: 1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Pracowania Wspierania Rozwoju AiM ul. Polna 100A 87-100 Toruń Cena oferty brutto: 100,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największa liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – ilość i wykaz usług, kryterium oceny ofert – ilość i wykaz specjalistów.  
pliki do pobrania ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami (119kB) word
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29kB) word
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17kB) word
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska         
 
                                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
  
                                                             NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 
  
w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych  na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Zapytanie ofertowe w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych  na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r. Zamówienie na usługi społeczne o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 euro i mniejszej niż  750.000 euro ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.). 
 
I. Informacje ogólne
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej  zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych  na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” – należy rozumieć przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Rodzaj zamówienia: usługi.
8. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:                                                                 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznym wymiarze ok. 2.112 godzin w skali całego jednego roku, świadczonych w miejscu zamieszkania dla ok. 9 podopiecznych.
Liczba godzin została podana szacunkowo i może ulec zmianie, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy.
9. Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zadania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U . z 2005 r. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.)
10. Kryterium wyboru oferty:
a) najniższa cena brutto – 60 pkt.
b) ilość i wykaz usług – 20 pkt.
   Zamawiający będzie przydzielał punkty w następujący sposób:
   - 1 usługa – 0 pkt.
   - 2 usługi – 10 pkt.
   - 3 usługi i więcej – 20 pkt.
c) ilość i wykaz specjalistów -20 pkt.
   Zamawiający będzie przydzielał punkty w następujący sposób:
   - 9 specjalistów – 0 pkt.
   - 10 specjalistów – 10 pkt.
   - 11 specjalistów i więcej – 20 pkt.
11.Wymagana dokumentacja:
a) oferta cenowa brutto  za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -  zgodnie z załącznikiem nr 1
b) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane – zgodnie z  załącznikami nr 2
c) wykaz osób, które będą mogą ś1)wiadczyć zamówienie wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania zamówienia -zgodnie z załącznikiem nr  3
d) wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z załącznikiem nr 4
Aby uznać warunek za spełniony należy wykazać zrealizowanie minimum jednej specjalistycznej usługi opiekuńczej trwającej co najmniej poł roku o ilości 300 godzin zrealizowanych w tym okresie.
e) oświadczenie - zgodne z załącznikiem nr 5
f) ośw2)iadczenie - zgodne z załącznikiem nr 6
g) oświadczenie – zgodne z załącznikiem nr 7
h) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – zgodnie z załącznikiem nr 8
i) kserokopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniej niż 100.000,00 PLN.
 
II. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny.
3. Załączniki, stanowiące integralną część oferty, muszą być podpisane przez Wykonawcę.
4. Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem  „Zapytanie ofertowe w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych  na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub przesłać drogą  pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym dniu, o godzinie 13.10 w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym oraz biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe w pracy z osobami wymagającymi świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wykaz osób, specjalistów z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania usługi.
8. Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp.
9. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania zamówienia został spełniony jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 9 osobami zatrudnionymi do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Wykonawca przedstawia kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniej niż 100.000,00 PLN. 
11. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w ofercie.
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Kapanowska
Opublikował: Karolina Mikulska (13 grudnia 2019, 08:12:49)

Ostatnia zmiana: Karolina Mikulska (31 grudnia 2019, 13:52:05)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247