Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 31 - 613 tys. zł
termin składania ofert: 15 lipca 2019  15:30
wynik postępowania: sprzedano 3 działki WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
ogłasza:

 1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Malinowej, Agrestowej, Cichej:

Zdjęcie • Wyżej wymienione działki Nr 60/44, 60/41 i 60/52, 60/39 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Wyżej wymieniona działka Nr 499/2 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 06 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94 poz. 1724). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30.04.2019 r..


 2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej:
Zdjęcie

Działka Nr 200/41 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ul. od strony południowej uchwalonego uchwałą NR XXXI/235/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 129, poz. 1917). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.04.2019 r..

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:
Zdjęcie

Działki Nr 201/27, 201/28, 201/31, 201/36 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


 • Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2019 r. o godz. 10ºº.

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).


 • W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.


 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska

B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

najpóźniej do dnia 15.07.2019 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)

W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.


 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

 • Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 45.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Dnia 19.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonej pod zabudowę usługową przy ul. Bazowej oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna przy ul. Produkcyjnej.1) Działka nr 60/44 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 45.000,00 zł

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak2) Działka nr 60/41 i 60/52 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0:

 • do przetargu dopuszczono - 1 osobę

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 50.000,00 zł

 • kwota osiągnięta w przetargu – 51.000,00 zł

 • nabywca nieruchomości – Barbara i Mariusz Wolski3) Działka nr 60/39 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0:

 • do przetargu dopuszczono - 3 osoby

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 51.000,00 zł

 • kwota osiągnięta w przetargu – 56.000,00 zł

 • nabywca nieruchomości – Sara Furmaniak i Paweł Borsuk4) Działka nr 499/2 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069964/3:

 • do przetargu dopuszczono -1 osobę

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 31.000,00 zł

 • kwota osiągnięta w przetargu – 31.500,00 zł

 • nabywca nieruchomości – Karolina i Jarosław Wardowscy5) Działka nr 200/41 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 50.000,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak6) Działka nr 201/27 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 76.000,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak7) Działka nr 201/28 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 71.600,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak8) Działka nr 201/31 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 60.100,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brak9) Działka nr 201/36 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5:

 • do przetargu dopuszczono - 0 osób

 • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

 • cena wywoławcza – 179.300,00 zł.

 • kwota osiągnięta w przetargu – brak

 • nabywca nieruchomości – brakOdpowiada za treść: Anna Gworek
Opublikował: Szymon Kalawski (18 czerwca 2019, 10:05:10)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (26 lipca 2019, 10:54:44)
Zmieniono: dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij