Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Szymon Kalawski, Ostromecko 
uzasadnienie wyboru: Pan Szymon Kalawski spełnił wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne
do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze z dnia 27 listopada 2020 r.
Wykazał się znajomością zakresu zadań obowiązujących na w/w stanowisku oraz wiedzą z zakresu przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych.

Zatrudnienie Pana Szymona Kalawskiego na stanowisku do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 grudnia 2020)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (17 grudnia 2020, 14:55:22)stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
termin składania dokumentów: 8 grudnia 2020  17:00
Dąbrowa Chełmińska, dn.2020.12.09

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 27 listopada 2020 r. złożono jedną ofertę.

W wyniku oceny złożonej oferty dotyczącej  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw obsługi informatycznej  w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu naboru został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną Zarządzeniem nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, o godz. 8:00.
 
                                                                       
                                                                       Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
                                                                     /-/ Barbara PiórkowskaOgłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 listopada 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw obsługi informatycznej
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
 
 
I. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze – 1 etat,
2) przewidywany termin rozpoczęcia pracy – styczeń 2021 r.,
3) praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińska, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4) budynek dwukondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych jak  podjazdy, windy), podjazd dla niepełnosprawnych do budynku,
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936     ze zm.) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze,
7) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności rozwiązywania problemów,
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności,
- odporności na stres.
 
II.   Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie,
- udokumentowany, co najmniej 2-letni staż pracy,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
- umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych,
- obsługa pakietów biurowych, programów graficznych, programów użytkowych do edycji audio, wideo,
- umiejętność konfiguracji i naprawy podstawowych elementów PC,
- posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach  wyposażonych w komputery.
 
III.  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- wykształcenie kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z obsługą informatyczną w jednostkach administracji samorządowej,
- certyfikaty branżowe,
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przydatnym na stanowisku pracy,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
- umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
- znajomość pakietów biurowych na poziomie min. średnim,
- znajomość przepisów prawa:
a) Ustawa o samorządzie gminnym,
b) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e) Ustawa o ochronie baz danych,
f) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
g) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
h) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,
i)  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...),
j) Rozporządzenie MSWiA w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych,
k) Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 
IV.   Główne obowiązki na stanowisku:
1)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu i systemów informatycznych,
2)  wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów, programów oraz sprzętu komputerowego,
3) stały nadzór i kontrola bezpieczeństwa funkcjonowania sieci informatycznej,
4) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszenia zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Urzędu,
5) prowadzenie ewidencji licencji i oprogramowania,
6) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) usuwanie podstawowych problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego,
8) konserwacja sprzętu użytkowanego w Urzędzie,
9) sporządzanie dla potrzeb Wójta sprawozdań statystycznych oraz przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
10) wnioskowanie  o przeprowadzenie szkoleń użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego,
11) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
12) redagowanie strony internetowej,
13) obsługa transmisji video obrad Rady Gminy.
 
V.      Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu   z aktualnego zakładu pracy,
- kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
VI.  Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.
 
VII.  Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa         z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy        na czas nieokreślony.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 wyżej wymienionej ustawy.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw obsługi informatycznej” za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 8 grudnia 2020 r.  w godzinach pracy Urzędu.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu                do Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu          nie będą rozpatrywane.
 
IX.   Inne informacje:
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji kwalifikacyjnej dowód tożsamości.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował niezawarciem umowy o pracę.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania naboru bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1)   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,  telefonicznie: 52 3816005.
2)   Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
3)   Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO     oraz art. 22’ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko pracy.
4)   Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5)   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie zostaną zniszczone.
6)   Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7)   Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
8)   Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

PLIKI DO POBRANIA:
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 listopada 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 listopada 2020, 14:02:36)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (17 grudnia 2020, 14:55:22)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208