Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Anna Wilska, Janowo 
uzasadnienie wyboru: Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Wilska, zam. Janowo.

Uzasadnienie:

Pani Anna Wilska spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Jej kwalifikacje, doświadczenie oraz zaproponowana koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej dają gwarancję dobrego działania placówki. Wykazała się bardzo dobrą znajomością działań kulturalnych realizowanych przez GBP oraz zna potrzeby bazowe i sytuację finansową jednostki.
Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 listopada 2018)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (21 listopada 2018, 14:35:18)stanowisko:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 9 listopada 2018  13:00

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ogłoszone w dniu 2 października 2018 r. złożono jedną ofertę.

W wyniku oceny złożonej oferty dotyczącej  ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu konkursu został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2018 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, o godz. 10:00.

 
                                                                      
                                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                                       /-/ Michał Lipiński


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_______________________________________________________________________


Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
Konkurs prowadzony jest na podstawie § 1 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) i w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu.
 
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI KULTURY
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 19,
86-070 Dąbrowa Chełmińska.

 
STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
(pełny wymiar czasu pracy)
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.), korzystanie z pełni praw publicznych, brak toczącego się postępowania karnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności bibliotek;
 • znajomość przepisów o bibliotekach oraz o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • preferowane wykształcenie w kierunku: bibliotekarstwo, filologia polska, kulturoznawstwo;
 • doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną;
 • biegła obsługa komputera w zakresie podstawowym, w tym programów i pakietów OFFICE;
 • wykształcenie lub ukończone kursy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
 • doświadczenie w zakresie działalności bibliotek.
 
UMIEJĘTNOŚCI
 • sprawnego i efektywnego kierowania zespołem;
 • negocjacyjne i zarządzania konfliktem;
 • samodzielność i systematyczność;
 • komunikatywność oraz kreatywność, umiejętność obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko – list motywacyjny);
 • życiorys  (CV) uwzględniający dokładny przebieg pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy);
 • kopia prawa jazdy;
 • inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym referencje, opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej;
 • koncepcja rozwoju i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych – w formie pisemnej.
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV, list motywacyjny oraz koncepcję rozwoju i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
Kopie dokumentów kandydat (własnoręcznym podpisem) poświadcza za zgodność z oryginałem.
 
Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
RAMOWY ZAKRES ZADAŃ:
 1. kierowanie i organizowanie pracy jednostki;
 2. tworzenie warunków rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska;
 3. promocja czytelnictwa i udziału w kulturze poprzez organizację imprez kulturalnych;
 4. współpraca z Biblioteką Wojewódzką w zakresie merytorycznym i szkoleniowym;
 5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 6. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych);
 7. kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności objętych statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej, w tym zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianie i rozwój kultury, wiedzy i nauki;
 8. zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną, w tym w szczególności:
  - prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,
  - nadzór i dysponowanie infrastrukturą przekazaną w zarząd jednostce,
  - planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich;
 9. tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych;
 10. reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 11. współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
 12. współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury;
 13. gospodarowanie przydzieloną częścią mienia związanego z funkcjonowaniem instytucji;
 14. nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce;
 15. dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 16. prowadzenie całokształtu spraw kadrowo-płacowych pracowników placówki;
 17. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy;
 18. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator;
 19. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności jednostki;
 20. wykonywanie innych poleceń Organizatora.
MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATA
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 09 listopada 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej”.
Na kopercie można podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Konkurs odbywa się dwuetapowo:
-  w pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych ofert;
-  w drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami.
 
W czasie przeprowadzanej rozmowy kandydat:
- przedstawia koncepcję rozwoju i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych;
- odpowiada na pytania członków komisji, które są jednakowe dla wszystkich kandydatów.
 
INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej         w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w godzinach od 11:00 do 17:00, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z p.o. dyrektora GBP w Dąbrowie Chełmińskiej: tel. 52 38 16 046.
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR
Rozpatrzenie złożonych ofert (pierwszy etap konkursu) nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.               
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska i w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności biblioteki oraz program jej działania.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej: listopad/grudzień 2018 r.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny;
- ogłoszenia nowego konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo  sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,  telefonicznie 52 3816005.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie zostaną zniszczone.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. 
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
PLIKI DO POBRANIA:
Aby pobrać druk kwestionariusza osobowego - kliknij tutaj (42kB) word

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz określenia Regulaminu konkursu

Informacja o naborze:
postać dokumentu - plik do pobrania (253kB) pdf

Skład Komisji Konkursowej
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 

Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 października 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 października 2018, 13:19:12)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (21 listopada 2018, 14:35:18)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij