Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Hanna Wiśniewska, zam. Dąbrowa Chełmińska 
uzasadnienie wyboru: Pani Hanna Wiśniewska w największym stopniu spełniła wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy w ww. stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym dnia 01.03.2018 r.
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku urzędniczym w jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.). Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się doskonałą znajomością przepisów ustaw i rozporządzeń obowiązujących na ww. stanowisku.
Zatrudnienie Pani Hanny Wiśniewskiej na stanowisku starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.Wytworzył: Barbara Kapanowska - Kierownik GOPS (20 marca 2018)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (20 marca 2018, 18:12:05)stanowisko:

starszy referent ds. świadczenia wychowawczego

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
termin składania dokumentów: 15 marca 2018  15:30________________________________________________________________
______________________________________________________

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU PIERWSZEGO ETAPU NABORU

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent ds. świadczenia wychowawczego – do kolejnego etapu naboru został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przeprowadzona zostanie w dniu 20 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 o godz.13:00.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (plik do pobrania):
aby pobrać treść dokumentu - kliknij tutaj (222kB) pdf
__________________________________________________________________
___________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
starszy referent ds. świadczenia wychowawczego  (1 etat)

 
Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
Nazwa stanowiska pracy:
starszy referent ds. świadczenia wychowawczego 
 
I. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze – etat;
2) przewidywany termin rozpoczęcia pracy – maj 2018 r.;
3) praca administracyjno- biurowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
4) budynek jednokondygnacyjny (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych);
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786, z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej;
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługa interesanta;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy;
8) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności.
 
II. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
- co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
- obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2011 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
 
III. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych,
- umiejętność analitycznego myślenia i samodzielność,
- komunikatywność, umiejętność obsługi interesantów, wysoka kultura osobista,
- odporność na stres i poczucie odpowiedzialności,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość przepisów: ustaw  i rozporządzeń o świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
- wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o realizacji świadczeń wychowawczych,
- współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z zakresu  m. in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego;
2) przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych, przelewów i przekazów zasiłkowych; 3) sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego;
4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego;
5) prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
6) współpraca z  wnioskodawcami i instytucjami m. in. Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Gminy, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy  i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań;
7) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
8) prowadzenie archiwum Ośrodka, w tym przyjmowanie od pracowników, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, inicjowanie brakowania dokumentacji oraz udział w jej fizycznym brakowaniu, przygotowanie do przekazania i przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego.

V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny z z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz wzór) (36kB) word ,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
- zaświadczenie o stażu pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.) lub kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany ww. staż pracy,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
- kandydat będący osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
UWAGA!
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV i list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
Ponadto list motywacyjny oraz CV muszą zostać przez kandydata dodatkowo opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)”.
 
VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.

VII. UWAGA! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia. Brak ww. dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Osoba wybrana do zatrudnienia przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas określony i zawarcie kolejnej umowy w przypadku braku zastrzeżeń do pracownika.
Kierownik GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 marca 2018 r.:
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, w godzinach pracy Ośrodka  lub
- za pośrednictwem poczty na adres:   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bydgoska 21, 
86-070 Dąbrowa Chełmińska
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego”

O zachowaniu terminu złożeniu dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Nie będą rozpatrywane dokumenty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
IX. Postępowanie rekrutacyjne: 
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego: 
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, 
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej  i dokonanie wyboru pracownika. 

O zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
 
Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Rozmowa z kandydatami zostanie przeprowadzona w kolejności alfabetycznej. Kandydatom zostaną zadane jednakowe pytania.      
 
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Wytworzył: Kierownik GOPS (28 lutego 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (1 marca 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (20 marca 2018, 18:12:05)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij