Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Ewelina Lewandowska, Czarże 
uzasadnienie wyboru: Pani Ewelina Lewandowska spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Jej kwalifikacje, doświadczenie oraz zaproponowana koncepcja funkcjonowania GOKiS dają gwarancję dobrego działania placówki. Wykazała się bardzo dobrą znajomością działań kulturalnych realizowanych przez GOKiS oraz zna potrzeby bazowe i sytuację finansową jednostki.


Wytworzył: Komisja Rekrutacyjna (29 maja 2017)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (29 maja 2017, 13:59:43)stanowisko:

Dyrektor GOKiS

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
termin składania dokumentów: 19 maja 2017  13:00


_________________________________________________________________________


INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU:


Dąbrowa Chełmińska, dn. 2017.05.23

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. złożono dziewięć ofert.

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu naboru zostało zakwalifikowanych sześciu kandydatów spełniających warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w dniu 25 maja 2017 roku w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 od godz. 9:40 w kolejności alfabetycznej.
W związku z brakiem możliwości dotarcia w wyznaczonym terminie, rozmowa kwalifikacyjna z jednym z kandydatów zostanie przeprowadzona w dniu 26 maja 2017 r. w Sali Ślubów Urzędu Gminy o godz. 12:00.
 
                                                                      
                                                                       Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                       /-/  Małgorzata Kopaczewska


________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

 
Konkurs prowadzony jest na podstawie § 1 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) i w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu.
 
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Otowicka 2,
86-070 Dąbrowa Chełmińska.
 
STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
(pełny wymiar czasu pracy)
 
I. WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była / nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej;
 • posiada znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury;
 • posiada znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
 • posiada prawo jazdy kat. B. 
WYMAGANIA DODATKOWE
 • biegła obsługa komputera w zakresie podstawowym, w tym programów i pakietów OFFICE;
 • znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
 
UMIEJĘTNOŚCI
 • sprawnego i efektywnego kierowania zespołem ludzkim;
 • negocjacyjne i zarządzania konfliktem;
 • samodzielność i systematyczność;
 • komunikatywność oraz kreatywność, umiejętność obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres. 
II. WYMAGANE DOKUMENTY
 • pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko – list motywacyjny);
 • życiorys  (CV) uwzględniający dokładny przebieg pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy);
 • kopia prawa jazdy;
 • inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym referencje, opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • koncepcja rozwoju i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych.
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV, list motywacyjny oraz koncepcja rozwoju i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
III. RAMOWY ZAKRES ZADAŃ:
 1. kierowanie i organizowanie pracy jednostki;
 2. koordynacja i nadzór nad działalnością świetlic wiejskich;
 3. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych);
 4. kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności objętych statutem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, w tym z zakresu sportu i rekreacji;
 5. zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, w tym w szczególności:
  • prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,
  • nadzór i dysponowanie infrastrukturą przekazaną w zarząd jednostce,
  • planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich;
 6. gospodarowanie przydzieloną częścią mienia związanego z funkcjonowaniem instytucji;
 7. reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 8. współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji;
 9. współpraca ze szkołami, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 10. nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce;
 11. tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych;
 12. dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 13. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy;
 14. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator;
 15. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności jednostki.
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATA
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 19 maja 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej”.

Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
V. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Konkurs odbywa się dwuetapowo:
- w pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych ofert;
- w drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami.
 
W czasie przeprowadzanej rozmowy kandydat:
- przedstawia koncepcję rozwoju i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych;
- odpowiada na pytania członków komisji, które są jednakowe dla wszystkich kandydatów.
 
VI. INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Otowicka 2, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w godzinach od 1000 do 1400, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z p.o. dyrektora GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej:  tel. 52 32 09 664.
 
VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR
 
Rozpatrzenie złożonych ofert (pierwszy etap konkursu) nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.               

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska i w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – czerwiec 2017 r.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny;
- ogłoszenia nowego konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (6 kwietnia 2017, 15:57:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (29 maja 2017, 13:59:45)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij